Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

andforever
2180 e965
andforever
0008 c7a3
Reposted fromLovelyMolly LovelyMolly viabaahha baahha

July 28 2014

andforever
6102 ba99 500
Reposted fromamongg amongg viakoffeina koffeina
andforever
8932 ceee
Reposted fromMrSatan MrSatan viakoffeina koffeina
andforever
3390 f777 500
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
andforever
To, co robił, wyryło się tak głęboko, nieodwracalnie w miękkiej, wrażliwej tkance mojej pamięci, że nigdy w życiu nie zblaknie ani nie wyłagodnieje.
— Sarah Forsyth "Porwana i sprzedana"
Reposted fromjakoob jakoob viasmutnazupa smutnazupa
andforever
5202 2d37
Reposted fromte-quiero te-quiero viawithoutend withoutend

July 26 2014

andforever
7649 49b3
Reposted fromJamalus Jamalus viaemi296 emi296
andforever
4194 f56d 500
Reposted byemi296atramentovvamahvashkoffeinaasxhin
andforever
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viabaahha baahha
0628 699e
Reposted frombwana bwana viabaahha baahha
andforever
6048 c0eb
Reposted fromimyours imyours viabaahha baahha
2074 b0d3
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaucieknijmi ucieknijmi
andforever
  To smutne, ale musimy się z tym pogodzić - my się już nie spotkamy.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Marzycielka z Ostendy
Reposted fromIriss Iriss viawithoutend withoutend
andforever
Może kiedyś zrozumiesz, że mój chłód jest najgłośniejszym wołaniem o Twoje ciepło...
— zrozum, no
Reposted frommeldisse meldisse viawithoutend withoutend
andforever
5814 c29c
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia
andforever
Reposted fromroads roads viakonwalia konwalia
andforever
0403 8757
Reposted fromxalchemic xalchemic viakonwalia konwalia
0636 4e19
Reposted frompengin pengin viaifyouleave ifyouleave
6633 9ce0
Reposted fromlivingdead livingdead viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl